Wirtualny przewodnik po krainie EGO Ełk Gołdap Olecko Mazury
wersja graficzna | polski | english | deutsch | Русский
 
RODO
Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, nr tel. 87 739 18 65, starostwo@powiat.olecko.pl.

 • W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: biuro@elitpartner.pl.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych, tj.:
  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Olecku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia;
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Olecku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 • W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
  • dostępu do treści danych na podstawie art. 15 rozporządzenia;
  • sprostowania danych na podstawie art. 16 rozporządzenia;
  • usunięcia danych na podstawie art. 17 rozporządzenia;
  • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 rozporządzenia;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 rozporządzenia.
 • W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami rozporządzenia.
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwo Powiatowe w Olecku. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
   Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
 • Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.
Druk wycofania zgody na przetwarzanie danych