Wirtualny przewodnik po krainie EGO Ełk Gołdap Olecko Mazury
wersja graficzna | polski | english | deutsch | Русский
 
Powiat gołdapski

Starostwo Powiatowe

ul. Krótka 1
19-500 Gołdap
Kod pocztowy 19-500
Tel. 87 615 44 44
Fax. 87 615 44 45
E-mail. starostwo.goldapskie@post.plHistoria Powiatu

Książę Albrecht Hohenzollern w 1565 roku postanowił w pobliżu granicy z Litwą założyć miasto. Na nową osadę wybrano miejsce w ówczesnym starostwie wystruckim, gdzie na rzece Gołdapie graniczyły ze sobą dwa okręgi: sambijski i katangijski, oraz dwie diecezje: sambijska i pomezańska. W 1570 roku w Królewcu wystawiono osadzie przywilej miejski, co było równoznaczne z nadaniem praw miejskich. W 1623 roku w Gołdapi spłonęły wszystkie budynki poza ratuszem, a w 1625 r. wybuchła epidemia dżumy, która doprowadziła do prawie całkowitego wyludnienia miasta. Szczególnie mocno dawały się we znaki wojny, choćby wojna Rzeczpospolitej ze Szwecją. Najazdy tatarskie w latach 1656 - 1657 doprowadziły do zniszczenia miasta. Częste przemarsze wojsk na początku XVIII w. spowodowały zakłócenie rozwoju gospodarczego powiatu. Pod koniec XVIII w. Gołdap stała się miejscowością rolniczo - rzemieślniczą. W 1818 r. w wyniku reformy administracyjnej została miastem powiatowym, a leżąca obok Puszcza Romincka - rewirem łowieckim cesarza Wilhelma II. Pierwsza wojna światowa spowodowała duże zniszczenia. Przed drugą wojną światową zwiększono liczebnie gołdapski garnizon wojskowy. Gołdap, podobnie jak inne miasta Prus Wschodnich, była bazą wypadową przeciwko Polsce. W okresie międzywojennym Gołdap i powiat rozwijały się pod względem gospodarczym. Rozbudowano linię kolejową, a w latach dwudziestych miasto zostało zelektryfikowane i skanalizowane. Stąd 22 czerwca 1941 roku część niemieckich wojsk uderzyła na ZSRR. Mimo to ówcześni mieszkańcy miasta żyli z dala od działań wojennych. Dopiero pod koniec 1944 roku dotarł do Gołdapi front wschodni. Miasto przechodziło z rąk do rąk. Ostatecznie 22 stycznia 1945 roku Armia Czerwona zdobyła Gołdap. Nastąpił wówczas etap osadnictwa polskiego, głównie napływ osadników z Suwalszczyzny północnej, ale także z Ukrainy. Pierwszym starostą w Gołdapi został Piotr Lewandowski, który objął urząd w 1945 roku. Miasto odbudowano. Największe znaczenie dla rozwoju gospodarczego miało rolnictwo, które zostało niemal całkowicie znacjonalizowane i do końca lat osiemdziesiątych zdominowane przez państwowe gospodarstwa rolne. Po 1989 roku przed Gołdapią pojawiły się nowe szanse. Wytworzyły się wreszcie realne możliwości wykorzystania naturalnych walorów miasta i gminy oraz przygranicznego położenia. W latach sześćdziesiątych dostrzeżono uzdrowiskowe atuty ziemi gołdapskiej. Wówczas wykonano pierwsze badania wody i powietrza. Stwierdzono, że w tym rejonie jest najczystsze powietrze w Polsce. Na początku lat osiemdziesiątych Minister Zdrowia wpisał Gołdap na listę potencjalnych miejscowości uzdrowiskowych, a w latach dziewięćdziesiątych samorząd rozpoczął intensywne starania o nadanie Gołdapi statusu miasta uzdrowiskowego. W sierpniu 2000 roku Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie przyznające Gołdapi status uzdrowiska. Gołdapskie uzdrowisko bazuje głównie na leczeniu błotami borowinowymi, których ogromne złoża znajdują się w okolicy pobliskiej wsi Niedrzwica. Dużą rolę odgrywa element klimatyczny. Niebagatelne znaczenie ma wysoka jakość tutejszych wód gruntowych, które na większych głębokościach mają cechy wód mineralnych. Warto podkreślić, iż Gołdap jest jedyną w województwie warmińsko - mazurskim gminą uzdrowiskową. Powiaty odrodziły się w 1999 roku. Powiat Olecko - Gołdapski powstał 1 stycznia 1999 r. i istniał do 31 grudnia 2001 r. Obejmował on obszar obecnych powiatów Oleckiego i Gołdapskiego. Jego siedzibą było miasto Olecko.

Powiat Gołdapski utworzono w 2002 roku w wyniku podziału powiatu Olecko - Gołdapskiego. Powiat od strony północnej graniczy z Obwodem Kalingradzkim, a od wschodu z województwem podlaskim. Otaczają go 4 powiaty, od południa powiat olecki i giżycki, od zachodu powiat węgorzewski, a od wschodu powiat suwalski. Powierzchnia Powiatu Gołdapskiego zajmuje obszar 77 189 ha. Siedzibą powiatu jest miasto Gołdap. Powiat obejmuje terytorium następujących gmin i miast: miasto i gmina Gołdap, gmina Dubeninki i gmina Banie Mazurskie. Powiat Gołdapski to jeden z najpiękniejszych zakątków Mazur. Czyste powietrze, duże obszary wodne i leśne sprzyjają rozwojowi turystyki (wodnej, pieszej, a w zimie narciarskiej) i lecznictwa uzdrowiskowego. Powiat Gołdapski posiada wiele atrakcji, które podnoszą jego walory turystyczne i krajobrazowe. Istotną rolę w promocji i rozwoju Powiatu odgrywa Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Stara się poprawiać warunki życia mieszkańców i zachować dziedzictwo środowiska naturalnego. Organizuje wiele imprez i konkursów, sponsorując nagrody. Szczególną jest nagroda Starosty Gołdapskiego Romincki - Ryś, przyznawana osobom fizycznym lub prawnym za wybitny wkład w rozwój lokalny Powiatu Gołdapskiego w następujących dziedzinach: edukacja i wychowanie, ekologia i zrównoważony rozwój, kultura fizyczna, rekreacja, turystyka, promocja zdrowia, kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój i wspieranie przedsiębiorczości, rozwój obszarów wiejskich, rozwój samorządności lokalnej i współpracy publiczno - społecznej, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej, filantropia i sponsoring.


W skład Starostwa wchodzą następujące wydziały i samodzielne stanowiska:
1. Wydział Organizacji i Nadzoru - ORiN, tel. 0-87 615-44-19
2. Wydział Finansowy - WF, tel. 0-87 615-44-13
3. Wydział Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska - BIOŚ, tel. 0-87 615-44-33
4. Wydział Komunikacji i Transportu - KT, tel. 0-87 615-44-09
5. Wydział Geodezji i Nieruchomości - GN, tel. 0-87 615-44-26
6. Radca Prawny - RP, tel. 0-87 615-44-14
7. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu - PiR, tel. 0-87 615-44-03
8. Pion Ochrony - PO, tel. 0-87 615-44-36
9. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - CK, tel. 695-971-573
10. Powiatowy Rzecznik Konsumentów - RK, tel. 0-87 615-44-14
11. Geodeta Powiatowy - GP, tel. 0-87 615-44-26
12. Sekretariat, tel. 0-87 615-44-44

Jednostki Organizacyjne Powiatu Gołdapskiego:
1. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi, tel. 0-87 615-03-95, 0-87 615-10-70
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, tel. 0-87 615-24-73
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi, tel. 0-87 615-12-17
4. Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Gołdapi, tel. 0-87 615-37-90
5. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi, tel. 0-87 615-03-44
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi, tel. 0-87 615-07-01, 0-87 615-06-99
7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi, tel. 0-87 615-16-80
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gołdapi, tel. 0-87 615-11-60
9. Bursa Szkolna w Gołdapi, tel. 0-87 615-02-66
10. Dom Dziecka w Gołdapi, tel. 0-87 615-03-05
11. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi, tel. 0-87 615-09-89

Powiatowe służby, inspekcje i straże:
1. Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi, tel. 0-87 615-54-00, 0-87 615-54-10
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, tel. 0-87 615-49-68
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi -
obsługuje teren powiatów gołdapskiego i oleckiego, tel.0-87 615-49-26
4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku - obsługuje teren powiatów gołdapskiego i oleckiego, tel. 0-87 520-03-90

Powiat Gołdapski
- Gmina Banie Mazurskie
- Gmina Dubeninki
- Gmina Gołdap